Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska arrow Moda

Moda

Moda – w potocznym rozumieniu oznacza potrzeb? na?ladowania innych aby si? identyfikowa? z nimi, ta psychiczna potrzeba najdobitniej jest widoczna w ubiorze. Moda wyst?puje tak?e w innych dziedzinach ?ycia spo?ecznego. Wi??e si? z poj?ciem stylu ale nie jest jego synonimem podobnie jak poj?cie elegancji. Mo?e by? Modny ubiór, wygl?d, sposób zachowania, ale tak?e Styl muzyczny, Styl artystyczny, ?wiatopogl?d czy pewien sposób post?powania który jest popularny w jakim? czasie w jakim? ?rodowisku. W w??szym znaczeniu s?owo Moda odnosi si? do projektowania ubioru. Moda zawsze posiada swoj? awangard?, czyli grup?, która pierwsza inicjuje na?ladownictwo czego?, najcz??ciej form ubioru. Natomiast Styl w modzie jest zwi?zany z indywidualnym przystosowanym do potrzeb psychicznych okre?lonego u?ytkownika sposobem wyra?ania siebie poprzez form? ubioru.