Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska arrow Regulamin

Regulamin

Zale?y nam, by wszyscy u?ytkownicy serwisu www.stylosfera.pl („Serwis”) czuli si? pewnie i bezpiecznie. Dlatego szczególnie dbamy o bezpiecze?stwo i prywatno?? naszych u?ytkowników.
Zapraszamy do zapoznania si? z poni?szym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatno?ci i danych osobowych u?ytkowników Serwisu. Dzi?ki temu ka?dy u?ytkownik b?dzie mie? pewno??, w jaki sposób przestrzegane s? jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.

1. OGÓLNE ZA?O?ENIA
1.1. KDWEB udost?pnia Serwis bezp?atnie u?ytkownikom Internetu. Rozpocz?cie korzystania z Serwisu, w tym równie? z us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn?, jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy wi?c o uwa?ne zapoznanie si? z tymi warunkami.
1.2. W?a?cicielem niniejszego Serwisu jest KDWEB z siedzib? w Poznaniu, przy ul. Kry?owa 5 (“W?a?ciciel”).
1.3. W?a?ciciel udost?pnia do kontaktu adres poczty elektronicznej Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

1.4. Niniejszy regulamin dost?pny jest przez ca?y okres istnienia Serwisu, a dost?p do jego tre?ci mo?liwy jest poprzez klikni?cie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

2. RODZAJE I ZAKRES US?UG ?WIADCZONYCH ZA POMOC? SERWISU
Serwis w swojej g?ównej cz??ci zapewnia us?ugi czysto informacyjne. W uzupe?nieniu funkcji informacyjnych, Serwis udost?pnia nast?puj?ce mo?liwo?ci:
- komentowanie artyku?ów opublikowanych w Serwisie,
- polecanie artyku?ów innym osobom,
- Chat oraz Forum

3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Celem korzystania z Serwisu, powinni?cie Pa?stwo dysponowa? sprz?tem komputerowym spe?niaj?cym nast?puj?ce wymagania techniczne: komputer z internetow? przegl?dark? WWW obs?uguj?c? technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie przez Pa?stwa z niektórych us?ug udost?pnianych przez Serwis wymaga spe?niania przez Pa?stwa nast?puj?cych warunków technicznych, niezb?dnych do wspó?pracy z systemem teleinformatycznym, którym pos?uguje si? W?a?ciciel:
- dost?p do poczty elektronicznej.

3. Do szczególnych zagro?e? zwi?zanych z korzystaniem przez Pa?stwa z Serwisu nale?y korzystanie z nich bez stosowania zabezpiecze? opisanych w dokumentacji Pa?stwa przegl?darki internetowej. Dotyczy to w szczególno?ci mechanizmów rozszerzaj?cych mo?liwo?ci przegl?darek o funkcje wykraczaj?ce poza standard HTML. W przypadku nieprawid?owej konfiguracji zabezpiecze? przegl?darki istnieje te? mo?liwo?? przechwycenia danych przesy?anych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu, wymaga udost?pnienia podstawowych informacji o Pa?stwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której po??czyli si? Pa?stwo z danym Serwisem wybieraj?c odpowiedni odsy?acz), u?ywana przez Pa?stwa przegl?darka oraz system operacyjny itp.
4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych nieb?d?cych sk?adnikiem tre?ci us?ugi, wprowadzonych przez W?a?ciciela do systemu teleinformatycznego, którym pos?ugujecie si? Pa?stwo (cookies), jest nast?puj?cy:
- prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Serwis mo?e zosta? zmieniony przez W?a?ciciela bez uprzedzenia, w ka?dym czasie.
2. Korzystaj?c z Serwisu zobowi?zujecie si? Pa?stwo do podejmowania tylko i wy??cznie dzia?a? zgodnych z obowi?zuj?cym prawem, zasadami wspó??ycia spo?ecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowi?zujecie si? Pa?stwo do przestrzegania zakazu dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.
3. W?a?ciciel jest uprawniony do usuni?cia wszelkich tre?ci (i innych materia?ów), co, do których powzi?? wiadomo??, i? s? bezprawne.
4. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikaj?cym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad post?powania odnosz?cych si? do wszystkich u?ytkowników Internetu, które maj? na celu ochron? ich interesów oraz interesów osób trzecich.
5. U?ytkownikowi Serwisu, zabrania si? przesy?ania za pomoc? Serwisu materia?ów:
– zawieraj?cych tre?ci wulgarne, nieprzyzwoite, profanuj?ce, gorsz?ce lub w inny sposób kontrowersyjne, w??czaj?c w to publikowanie informacji prywatnych;
– zawieraj?cych tre?ci naruszaj?ce lub mog?ce narusza? dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
– zawieraj?cych tre?ci maj?ce posta? gro?by lub inwektywy, o wymowie zastraszaj?cej, propaguj?ce nienawi??;
– naruszaj?cych w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, w??czaj?c w to bez ogranicze? prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznacze? pochodzenia, naruszaj?cych prawa autorskie;
– zawieraj?cych tre?ci stanowi?ce form? karalnego przest?pstwa lub wykroczenia przeciwko porz?dkowi publicznemu, albo naruszaj?ce prawa prywatne, jak i zawieraj?cych tre?ci promuj?ce, zach?caj?ce lub oferuj?ce instrukcje dotycz?ce dzia?alno?ci nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
– zawieraj?cych oprogramowanie, informacje lub inne materia?y zawieraj?ce wirusy, "konie troja?skie", dane zawieraj?ce "pluskwy", b?d? inne szkodliwe lub niszcz?ce elementy;
– zawieraj?cych tre?ci erotyczne, o naturze lubie?nej lub nieprzyzwoitej, jak równie? naruszaj?cych prawo, chyba, ?e mo?liwo?? wys?ania takiej tre?ci wynika wprost z danej sekcji Serwisu.
6. Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony, jak równie? nie jeste?cie Pa?stwo zobowi?zani do korzystania z Serwisu przez okre?lony, minimalny okres.
7. Korzystanie z Serwisu jest nieodp?atne.
8. Dodatkowym kosztem, jaki ponosicie Pa?stwo w zwi?zku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt po??czenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysoko?? jest zale?na od czasu trwania po??czenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Pa?stwo korzystacie.
9. Wszelkie reklamacje sk?adane w zwi?zku z korzystaniem przez Pa?stwa z Serwisu, mog? by? sk?adane na adres elektroniczny: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie 7 (siedem) dni licz?c do dnia wyst?pienia zdarzenia uzasadniaj?cego zg?oszenie reklamacji.
10. W terminie 21 (dwadzie?cia jeden) dni od otrzymania reklamacji zg?oszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zg?aszaj?cy j? zostanie pisemnie poinformowany o zaj?tym stanowisku. Je?eli reklamacja zosta?a zg?oszona drog? elektroniczn?, odpowied? na ni? mo?e równie? zosta? przes?ana na adres elektroniczny zg?aszaj?cego reklamacj?.
11. W przypadku braku akceptacji przez zg?aszaj?cego reklamacj? stanowiska W?a?ciciela, zg?aszaj?cy reklamacj? mo?e dochodzi? swych praw na zasadach ogólnych.

5. ZOBOWI?ZANIA I ODPOWIEDZIALNO?? W?A?CICIELA
1. Informacje zawarte w Serwisie zosta?y zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
2. W?a?ciciel nie ponosi odpowiedzialno?ci za przesy?ane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie Modyfikuje danych b?d?cych przedmiotem transmisji.
3. W?a?ciciel podejmie wszelkie dzia?ania zmierzaj?ce do zapewnienia sta?ego dost?pu do Serwisu. W?a?ciciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z wa?nej przyczyny bez wcze?niejszego powiadomienia Pa?stwa o tym fakcie.
4. W?a?ciciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za bezpo?rednie, po?rednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Pa?stwa w wyniku dzia?a? zwi?zanych z dost?pem, u?yciem lub pobieraniem materia?ów z tego Serwisu i ich dalsz? eksploatacj?. W szczególno?ci nie ponosz? odpowiedzialno?ci za szkody powsta?e wskutek przerwy w dost?pie do sieci i Serwisu, b??dów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezale?nych.
5. W?a?ciciel dok?ada wszelkich stara?, by naszym u?ytkownikom umo?liwi? jak najobszerniejszy dost?p do informacji znajduj?cych si? w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane s? linki do stron zewn?trznych zawieraj?cych interesuj?ce informacje. W?a?ciciel nie zweryfikowa? tre?ci stron internetowych, z którymi po??czony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich zawarto??. Umo?liwienie po??czenia ze stron? nie b?d?c? w?asno?ci? W?a?ciciela nie oznacza, ?e rekomenduj? oni tak? stron? lub produkty czy te? us?ugi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osob? trzeci?. W?a?ciciel nie odpowiada za polityk? prywatno?ci inny stron i nie ponosi równie? odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody wynikaj?ce z korzystania z serwisów, do których umieszczono linki w Serwisie ani tych, które zawieraj? linki do Serwisu (niezale?nie od tego, czy s? to szkody materialne czy inne, zwi?zane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Wi?kszo?? serwisów udost?pnianych w Internecie posiada w?asne regulaminy korzystania z zawartych w nich tre?ci. Zach?camy do zapoznawania si? z tymi dokumentami – to pozwoli na unikni?cie nieporozumie?.
6. W?a?ciciel nie ponosi odpowiedzialno?ci za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwa?e po?rednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dost?pu do nich na ??danie innego podmiotu oraz:
– nie usuwa albo nie Modyfikuje danych,
– pos?uguje si? uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju dzia?alno?ci technikami informatycznymi okre?laj?cymi parametry techniczne dost?pu do danych i ich aktualizowania oraz
– nie zak?óca pos?ugiwania si? technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju dzia?alno?ci w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
7. W?a?ciciel nie ponosi odpowiedzialno?ci za przechowywane dane o ile udost?pniaj?c zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Pa?stwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub zwi?zanej z nimi dzia?alno?ci, a w razie otrzymania urz?dowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomo?ci o bezprawnym charakterze danych lub zwi?zanej z nimi dzia?alno?ci niezw?ocznie uniemo?liwi dost?p do tych danych.
8. W?a?ciciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Serwisie materia?y by?y najwy?szej jako?ci, kompletne i warto?ciowe. Zaznaczamy jednak, ?e W?a?ciciel nie gwarantuje dok?adno?ci materia?ów umieszczonych w Serwisie (tekstów, obrazów i pozosta?ych plików).

6. W?ASNO?? INTELEKTUALNA
1. Serwis jest udost?pniany u?ytkownikom bezp?atnie. Jednak wszelkie prawa do serwisu s? zastrze?one (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrze?enie praw obejmuje zarówno zawarto?? strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak równie? projekt i uk?ad poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z serwisu przez u?ytkowników nie wi??e si? z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek maj?tkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznacze? czy baz danych znajduj?cych si? w serwisie.
2. W odniesieniu do tre?ci i utworów zawartych w serwisie, Edipresse Polska SA udziela u?ytkownikom niewy??cznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z tre?ci i utworów na nast?puj?cych polach eksploatacji:
– trwa?ego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w ca?o?ci lub w cz??ci jakimikolwiek ?rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technik? drukarsk?, reprograficzn?, zapisu magnetycznego oraz technik? cyfrow?, w szczególno?ci wprowadzania do pami?ci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urz?dze? technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezb?dne do korzystania z tre?ci i utworów w sposób wynikaj?cy z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
3. W odniesieniu do tre?ci i utworów zamieszczonych w Serwisie U?ytkownicy zobowi?zani s? do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pó?n. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z pó?n. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo W?asno?ci Przemys?owej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
4. W?a?ciciel zaznacza, ?e wszelkie kopiowanie, Modyfikowanie lub transmitowanie ca?o?ci lub cz??ci Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezb?dne do zwyk?ego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody W?a?ciciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
5. Zach?camy naszych U?ytkowników do wspó?pracy z Serwisem. Dzi?kujemy za materia?y przesy?ane do serwisu. Zaznaczamy jednak, ?e W?a?ciciel nie zwraca materia?ów niezamówionych i mo?e dowolnie decydowa? o ich publikacji.
6. U?ytkownik, udost?pniaj?cy w Serwisie jakiekolwiek materia?y innym U?ytkownikom (tak?e na forach dyskusyjnych i w komentarzach pod artyku?ami) udziela W?a?cicielowi na czas nieokre?lony, niewy??cznej, nieodp?atnej licencji na wykorzystanie takich materia?ów i utworów na nast?puj?cych polach eksploatacji:
– publiczne wykonanie, wystawienie, wy?wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak?e publiczne udost?pnianie utworu w taki sposób, aby ka?dy móg? mie? do niego dost?p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
– trwa?e lub czasowe zwielokrotnienie utworów w ca?o?ci lub w cz??ci jakimikolwiek ?rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technik? drukarsk?, reprograficzn?, zapisu magnetycznego oraz technik? cyfrow?, w szczególno?ci wprowadzanie do pami?ci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urz?dze? technicznych.
7. W?a?ciciel pragnie zwróci? uwag? U?ytkowników, i? udost?pniaj?c swoje utwory lub przedmioty prawa w?asno?ci przemys?owej w Serwisie decyduj? si? na publiczne ich udost?pnienie nieograniczonemu i nieokre?lonemu kr?gowi czytelników i U?ytkowników Serwisu, co mo?e nie?? za sob? konsekwencj? dotycz?ce mo?liwej przysz?ej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa w?asno?ci przemys?owej.
8. Nazwy produktów W?a?ciciela, zamieszczone w Serwisie, s? nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie u?yte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe nale?? lub s? zastrze?one przez ich w?a?cicieli i zosta?y u?yte wy??cznie w celach informacyjnych. Podlegaj? one ochronie zgodnie z w?a?ciwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w zwi?zku, z czym dost?pu Pa?stwa do Serwisu nie nale?y interpretowa? jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków wyst?puj?cych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody w?a?ciciela takich znaków.

7. OCHRONA PRYWATNO?CI
1. W?a?ciciel post?puje zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i chroni prywatno?? oraz dane osobowe wszystkich U?ytkowników Serwisu. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami zasad ochrony danych osobowych udost?pnianych W?a?cicielowi przez u?ytkowników w czasie korzystania z Serwisu.
2. Serwis zosta? skonstruowany w taki sposób, by nie by?o konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Zach?camy jednak do zarejestrowania si? w serwisie, w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich udost?pnianych funkcji. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane s? wymagane w takich partiach serwisu jak newsletter, rejestracja na forum, uczestnictwo w konkursach i tym podobne. U?ytkownik mo?e zosta? poproszony o podanie danych pozwalaj?cych na okre?lenie jego to?samo?ci (takich jak: imi? i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (p?e?, wiek, wykszta?cenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyra?enia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagaj?cych. W?a?ciciel zastrzega sobie tak?e prawo do zbierania danych osobowych w Serwisie w sposób inny ni? rejestracja u?ytkowników.
3. Wszystkie zebrane przez W?a?ciciela dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) s? chronione i przechowywane zgodnie z obowi?zuj?cym prawem polskim w my?l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
4. Zgromadzone dane stanowi? wydzielon? baz? danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisu w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem si? do niej osób niepowo?anych.
5. Dane osobowe powierzane w Serwisie s? bezpieczne, b?d? wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników W?a?ciciela, zobowi?zanych umowami do zachowania poufno?ci.
6. Dane nie b?d? przekazywane, sprzedawane ani u?yczane ?adnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyj?tek stanowi? nast?puj?ce sytuacje:
– gdy u?ytkownik wyrazi zgod? na udost?pnienie tych danych,
– na wniosek s?du, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w my?l obowi?zuj?cego prawa.
7. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawie? statystycznych dotycz?cych ogl?dalno?ci serwisu i profilu demograficznego u?ytkowników wspó?pracuj?cych z W?a?cicielem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, ?e udost?pniane dane nie umo?liwiaj? identyfikacji poszczególnych U?ytkowników.
8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest KDWEB z siedzib? w Poznaniu przy ul. Kry?owa 5 . Ka?dy u?ytkownik Serwisu ma zapewnione prawo do wgl?du do powierzonych danych osobowych, poprawy ich, uzupe?niania i usuni?cia. W celu dokonania zmian, prosimy o kontakt z W?a?cicielem na adres:
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
9. Technologia Cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami”) pozwala na spersonalizowanie tre?ci w serwisie do potrzeb u?ytkownika i u?atwia u?ytkownikom nawigacj? w serwisie. Pliki te pozwalaj? równie? na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu u?ytkowników w serwisie.
10. Pliki Cookie s? przekazywane do przegl?darek internetowych u?ytkowników serwisu i nast?pnie s? przechowywane w pami?ci komputerów u?ytkowników i odczytywane przez serwery przy ka?dorazowym po??czeniu z danym serwisem. Zapewniamy naszych u?ytkowników, ?e pliki Cookie nie zawieraj? ?adnych informacji umo?liwiaj?cych osobom trzecim poznania danych osobowych u?ytkownika ani skontaktowania si? z u?ytkownikiem za pomoc? poczty elektronicznej. W?a?ciciel zaznacza tak?e, ?e zapis plików Cookie nie umo?liwia W?a?cicielowi ani osobom postronnym dost?pu do prywatnych komputerów u?ytkowników.
11. Wszystkie zgromadzone pliki Cookie s? wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawni? funkcjonalno?? i atrakcyjno?? serwisu. Dzi?ki plikom Cookie mo?emy okre?li?, które miejsca naszego serwisu s? dla U?ytkowników atrakcyjne. Pliki Cookie s? usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Ka?dy u?ytkownik mo?e równie? r?cznie usun?? pliki z przegl?darki – wystarczy je wykasowa? z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przegl?darki internetowe w dzia?ach „Pomoc” maj? dok?adnie opisane procedury usuwania plików Cookiem.
12. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane s? równie? adresy IP u?ytkowników, gromadzone na podstawie logów dost?powych. Podobnie jak pliki Cookie, s? one wykorzystywane g?ównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mog? by? udost?pnione organom prawnym w my?l art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

8. POSTANOWIENIA KO?COWE
1. W?a?ciciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatno?ci mog? wynika? z rozwoju technologii, internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udost?pnieniu u?ytkownikom nowych funkcji).
2. Zach?camy u?ytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony – b?dziemy zawsze informowa? niezw?ocznie o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatno?ci.
3. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
4. We wszystkich sprawach dotycz?cych korzystania z Serwisu maj? zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowi?zuj?ce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Osoby naruszaj?ce przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponosz? pe?n? odpowiedzialno?? za takie dzia?ania.

 Serwisu.