Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska arrow Sfera wzroku
Sfera wzroku

Zabawki Drewniane

Email
Oceny: / 0
Zapraszamy serdecznie do niezwyk?ego ?wiata, w którym znajdziesz najpi?kniejsze drewniane zabawki edukacyjne dla dzieci, które w naturalny sposób stymuluj? rozwój oraz pozwalaj? rozwija? wyobra?ni? dziecka. Wszystkie nasze zabawki z drewna zosta?y starannie wyselekcjonowane, a podstawowym kryterium jakim kierujemy si? przy ich doborze jest jako?? i bezpiecze?stwo. Je?li wi?c szukasz zabawki bezpiecznej, która spe?nia wszystkie wymagane normy dotycz?ce bezpiecze?stwa zabawek, zabawki trwa?ej, któr? b?dzie mog?o si? bawi? rodze?stwo, a tak?e kolejne dzieci w rodzinie, zabawki drewnanie podobnej do tej, jak? sam mia?e? w dzieci?stwie i masz do niej sentyment, a wreszcie takiej, której nie kupisz w hipermarkecie to zapewniamy Ci?, ?e dobrze trafi?e?!

 

Wszyscy Kochamy Prezenty

Email
Oceny: / 0
Kto z nas nie kocha prezentów czy to dawa? czy te? je otrzymywa?. Ten dreszczyk emocji i pytanie: „Co jest w ?rodku?” lub u?miech na twarzy osoby, która otrzyma?a od nas podarunek. Coraz trudniej wybra? co? naprawd? wyj?tkowego z ca?ej rynkowej oferty. Coraz trudniej te? zaskoczy? czym? obdarowan? osob?. Przed nami ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, wyj?tkowy i magiczny czas i o takich prezentach dla najbli?szych te? my?limy. Zwyczaj obdarowywania si? prezentami zwi?zany by? dawniej z samym Bo?ym Narodzeniem lub Nowym Rokiem. Jak podaj? ?ród?a XVI-wieczne, upominki te nazywano “kol?d?” lub “nowym latem”. Tradycja dawania prezentów w Wigili? si?ga wieku XVIII. Na wsiach polskich by?a rzadko praktykowana i podobnie jak w nast?pnym stuleciu prezenty otrzymywa?y g?ównie dzieci. By?y to zwykle s?odycze i drobiazgi od ?wi?tego Miko?aja, w Wielkopolsce zwanego Gwiazdorem. Brodaty, siwow?osy starszy pan w czerwonym p?aszczu i wysokiej czapce, zjawiaj?cy si? w wigilijny wieczór z workiem prezentów. Firma Wonderbox stawia czo?a i wychodzi naprzeciw problemom oraz nietuzinkowym pomys?om na ?wi?teczne prezenty proponuj?c pierwsze, tak oryginalne na polskim rynku rozwi?zanie – pude?ko prezentowe Wonderbox. W pude?kach prezentowych Wonderbox propozycji jest tak wiele, ?e ka?da Kobieta czy m??czyzna znajd? co? idealnie dla siebie. Nadchodz? ch?odne zimowe wieczory, wi?c ka?da Kobieta na pewno marzy o relaksie i odpr??eniu w ciep?ym zaciszu salonu czy o?rodka SPA. W pude?ku prezentowym Wonderbox Uroda z po?ród wielu zabiegów relaksacyjno-upi?kszaj?cych Kobiety znajd? w?a?nie co? idealnie na ten ponury czas - masa? gor?cymi kamieniami. Je?li natomiast która? z pa? chcia?yby wcieli? si? i poczu? przez chwil? jak prawdziwa gwiazda, Wonderbox Uroda proponuje te? pakiet: stylizacja + sesja fotograficzna. -„Ka?da Kobieta b?d?c dzieckiem marzy?a o tym, aby cho? przez chwil? by? ksi??niczk?, gwiazd? czy te? modelk?. Teraz ofiarowuj?c Wonderbox – Uroda mo?emy spe?ni? to marzenie” - mówi Beata Marciniak Product & Communication Manager z firmy Wonderbox Pologne. Firma Wonderbox pami?ta te? o panach i posiada w swojej ofercie pude?ka prezentowe pe?ne emocji, ekstremalnych wra?e? i niezapomnianych prze?y? – Wonderbox Adrenalina. Ktokolwiek otrzyma taki podarunek wraz z nim otrzyma pude?ko gwarantuj?ce wspania?? zabaw? z dreszczykiem emocji. -„Wonderbox Adrenalina pozwoli m??czyznom przenie?? si? w ?wiat swoich dzieci?cych marze? i prze?y? co? naprawd? niepowtarzalnego. Wszyscy b?d?c ma?ymi ch?opcami na pewno marzyli, aby by? policjantem, stra?akiem lub pilotem. A przecie? marzenia s? po to, aby je realizowa?. W Wonderbox Adrenalina w?ród wielu oferowanych atrakcji znajduje si? w?a?nie nauka pilota?u samolotów” – dodaje Beata Marciniak Product & Communication Manager z firmy Wonderbox Pologne. A jak dzia?a Wonderbox? Wystarczy kupi? pude?ko prezentowe URODA lub ADRENALINA i podarowa? go wybranej osobie. W pude?ku prezentowym znajduje si? katalog z którego obdarowana osoba wybierze atrakcj?, która najbardziej j? interesuje oraz miejsce jej realizacji, samodzielnie zarezerwuje najdogodniejszy dla siebie termin, a rozliczenie nast?puje na miejscu w dniu realizacji prezentu w?a?nie za pomoc? bonu podarunkowego, który znajduje si? we wn?trzu Wonderbox’a. Je?li podarujemy pude?ko prezentowe Wonderbox, to wraz z nim ofiarujemy pude?ko pe?ne niezapomnianych emocji oraz wolno?ci, ukrytych w jego wn?trzu. Pude?ka prezentowe Wonderbox w zmienionym layoucie, nowych opakowaniach i rozszerzonej ofercie mo?na zrealizowa? ju? nie tylko w Warszawie i okolicach, ale te? ?odzi, Krakowie, Poznaniu, Wroc?awiu, Lublinie, Katowicach (regionie ?l?ska), Mazurach, Szczecinie i innych. Pe?n? list? kategorii Wonderbox’ów, miejsc i miast znajdziemy na www.wonderbox.com.pl . Zgodnie z potrzebami naszych Klientów, przy zamówieniach powy?ej … szt. pude?ka Wonderbox mog? zosta? spersonalizowane i opatrzone logo klienta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wonderbox Pologne jest fili? francuskiej firmy Multipass - Wonderbox (www.wonderbox.fr) Idea Wonderbox powsta?a z prostej my?li: coraz trudniej jest ofiarowa? prezent, który sprawi?by naprawd? przyjemno??. Wonderbox przyj?? to wyzwanie proponuj?c, jako pierwsza firma w Polsce i Europie ?rodkowo-Wschodniej, oryginalne i gotowe rozwi?zanie: tematyczne Wonderbox w formie eleganckiego pude?ka, zawieraj?cego pi?kny katalog z zaprezentowanymi atrakcjami i bon podarunkowy wymienialny na jedn? z nich. Dost?pne kategorie Wonderbox, to: Adrenalina Kolacja, Uroda, i Multibox. Wonderbox, jedyny taki prezent! I tysi?ce okazji, by go podarowa?! "Luksus w dzisiejszych czasach, to prze?ywa? a nie posiada?"
 

HB-183 Nowa definicja wspó?czesnego stylu.

Email
Oceny: / 0
ModaWodoszczelna do 3 atmosfer, ?agodnie zaokr?glona koperta, prze?amana pr??kowan? koronk?.

Czytaj całość…
 

Spodnie i spódnice ci??owe  praktyczne i wyj?tkowe czyli klika s?ów o systemie dopasowania.

Email
Oceny: / 2

Image

 

 Styli?ci i projektanci Mody ci??owej dbaj? o to, aby w czasie tak wyj?tkowego okresu jakim jest ci??a, Panie mog?y nosi? ulubione i najmodniejsze spodnie oraz spódnice.

Czytaj całość…
 

Prosto na ?wiatowe wybiegi

Email
Oceny: / 1

Image

 

Rozmowa z El?bieta Lity?sk?, Dyrektorem Marketingu Triumph International (Polska) Sp. z o.o.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 80