Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska

Prosto na ?wiatowe wybiegi

Email
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 

Image

 

Rozmowa z El?bieta Lity?sk?, Dyrektorem Marketingu Triumph International (Polska) Sp. z o.o.

Konkurs „Triumph Inspiration Award” organizowany jest dla m?odych projektantów bielizny. Sk?d pomys? na tak? formu?? promocji m?odych talentów?

Organizacja konkursu ma na celu z jednej strony wsparcie m?odych kreatywnych twórców Mody i danie im ogromnej szansy zaistnienia w?ród najlepszych, z drugiej za? czerpanie inspiracji do tworzenia wzorów przeznaczonych szczególnie dla m?odego pokolenia.

Naszym zdaniem jest to najlepszy sposób na odnalezienie wybitnych studentów projektowania i wypromowanie ich w drodze na szczyty mi?dzynarodowego ?wiata Mody. Dla nas s? oni tak?e kopalni? oryginalnych, ciekawych i inspiruj?cych pomys?ów odpowiadaj?cych, w zakresie jako?ci i wzornictwa, najnowszym ?wiatowym trendom.

 

Konkurs odbywa si? równocze?nie w 30 krajach. Jego polska edycja w?a?nie zako?czy?a si? w Poznaniu. Co konkurs oznacza dla m?odych polskich projektantów?

Konkurs stwarza Polakom mo?liwo?? zaistnienia w mi?dzynarodowej spo?eczno?ci kreuj?cej Mod? jak i prezentacji swoich umiej?tno?ci designerskich przed uznanymi autorytetami w dziedzinie projektowania bielizny oraz dziennikarzami. Z konkursu zostan? przygotowane specjalne materia?y fotograficzne i filmowe, które b?d? prezentowane w wielu o?rodkach firmy Triumph na ca?ym ?wiecie.

Zwyci?zca etapu krajowego kwalifikuje si? automatycznie do fina?u mi?dzynarodowego, który odb?dzie si? 31 lipca 2008 roku w Pekinie. Ju? za 5 miesi?cy Dorota Odój, projektantka, które wygra?a polsk? edycj? konkursu, b?dzie mia?a okazj? zaprezentowa? swój projekt i podda? go ocenie ekspertów w dziedzinie Mody i dziennikarzy z ca?ego ?wiata. Dla m?odego projektanta to du?e wyró?nienie i pouczaj?ca przygoda, a nawet pocz?tek kariery zawodowej.

Laureat mi?dzynarodowy otrzyma unikatow? mo?liwo?? uczestniczenia w procesie adaptacji swojego projektu do produkcji w limitowanej serii marki Triumph w ilo?ci 10.000 sztuk w rozmiarach dostosowanych do rynku europejskiego i azjatyckiego oraz nagrod? pieni??n? w kwocie 15.000 euro.

 

Kim s? laureaci konkursu, który odbywa si? w Polsce?

Spó?ka Triumph International (POLSKA) zwróci?a si? z propozycj? wspó?pracy do rektorów uczelni kszta?c?cych w zakresie wzornictwa przemys?owego. Wspó?prac? w ramach konkursu TIA podj?li?my z Akademi? Sztuk Pi?knych w Krakowie, Poznaniu i Katowicach oraz Wy?sz? Szko?? Sztuki i Projektowania w ?odzi. Nasz pomys? spotka? si? z ogromnym zainteresowaniem, a ch?? przyst?pienia do eliminacji na szczeblu akademickim zg?osi?o kilkudziesi?ciu studentów.

W ka?dej ze szkó? przeprowadzili?my specjalne warsztaty, przygotowuj?ce studentów do pracy nad projektem. Lokalnie odby?y si? równie? eliminacje, w których komisje uczelniane wy?oni?y najlepsze projekty zaprezentowane dzisiaj w finale krajowym.

 

Jak idea konkursu zosta?a przyj?ta przez polskich do?wiadczonych projektantów?

W Poznaniu odwiedzi?o nas wiele znanych osobisto?ci ze ?wiata projektowania. Nie wykluczamy, i? w przysz?ych edycjach „Triumph Inspiration Award” nawi??emy sta?? wspó?prac? ze znanymi polskimi designerami. Jest to pierwsze takie przedsi?wzi?cie w historii rynku bieli?niarskiego i zdajemy sobie spraw?, ?e zostaje jeszcze du?o mo?liwo?ci, które mamy nadziej?, wykorzystamy w nast?pnych edycjach.      

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »