Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska

"Sugestia" najlepszym projektem!

Email
Oceny: / 8
KiepskiBardzo dobry 

Moda

 

Znamy ju? polskiego laureata konkursu „Triump Inspiration Award”. Na ?wiatowy fina?, który odb?dzie si? 31 lipca 2008 roku w Pekinie, pojedzie Dorota Odój.


Polski fina? konkursu „Triumph Inspiration Award” odby? si? 5 marca podczas pozna?skich targów tekstylnych Body Style. W czasie specjalnego pokazu 11 m?odych projektantek zaprezentowa?o swoje prace, w?ród których najlepszym projektem bielizny okaza?a si? „Sugestia” Doroty Odój z Wy?szej Szko?y Sztuki i Projektowania w ?odzi.

Drugie miejsce zaj??a Monika Kobierska za projekt "Black Women" i trzecie – Agnieszka Stanek, projekt "Push the Button". Obie laureatki studiuj? w Wy?szej Szkole Sztuki i Projektowania w ?odzi.

 

Jury w sk?adzie: Monika Onoszko (projektantka Mody), Gra?yna Hasse (projektantka Mody, autorytet w dziedzinie Mody), Feriel Karoui (projektantka Mody, autorytet w dziedzinie Mody), Aleksandra Pi?at (red. nacz. Magazyn Mody Intymnej), Hanna Gajos (red. nacz. Rynek Mody), Jacek Tracz (prezes Polskiej Izby Bielizny), Ivona Pavlovic (tancerka, choreograf) - ocenia?o prace studentów pod bior?c pod uwag?: innowacyjno?? i kreatywno?? w interpretacji „Female Fascination” (Fascynacja Kobieco?ci?), indywidualno?? i unikatowo??, koncepcja i jej realizowanie w projekcie bielizny, estetyka, jako?? projektu i prezentacji, sposób prezentacji i efekt „show”.

 

Laureatka I miejsca – Dorota Odój, projekt "Sugestia"

Jestem oszo?omiona sukcesem, bardzo ciesz? si? ze zwyci?stwa i z tego, ?e b?d? reprezentowa? Polsk? na finale w Pekinie. Zwyci?stwo w konkursie cieszy mnie tym bardziej, ?e trzy pierwsze miejsca przypad?y mnie i moim kole?ankom z naszej szko?y w ?odzi. Dlatego szczególne podzi?kowania chcia?am skierowa? pod adresem naszej Pani Profesor Ma?gorzacie Gawrysiak-Ba?skowskiej, która inspirowa?a i nadzorowa?a nas w przygotowaniu projektów.

 uroda

 

El?bieta Lity?ska, Dyrektor Marketingu Triumph International (Polska)

Towarzyszy?y nam wszystkim ogromne emocje. Zarówno m?odym projektantom, jak i nam, organizatorom konkursu. Wszystkie projekty by?y bardzo dobre, a „Sugestia” by?a projektem bardzo kobiecym w formie i co wa?ne bardzo dobrze wykonanym je?eli chodzi o materia? i jego wyko?czenie. Jury znakomicie wychwyci?o te projekty, które doskonale wpisa?y si? w motto konkursu „Inspiracje kobieco?ci?”.

 

Ivona Pavlovic, tancerka, choreograf

My?l?, ?e zwyci?ski projekt Doroty Obój „Sugestia” ma szans? powalczy? w Pekinie o zwyci?stwo – , jest to unikatowa propozycja utrzymana w przepi?knej kolorystyce, doskonale wykonana. Projekt „Sugestia” jest bardzo elegancki – sama bym go bardzo ch?tnie kupi?a.

 Moda

 

Gra?yna Hasse, projektantka Mody, autorytet w dziedzinie Mody

Konkurs spe?ni? swoje zadanie – m?odzi projektanci pokazali ciekawe propozycje. Mam nadzieje, ?e udzia? zwyci?skiego projektu w konkursie fina?owym w Pekinie pozwoli Dorocie Obój na zaistnienie w ?wiatowej modzie.

 

Feriel Karoui (projektantka Mody, autorytet w dziedzinie Mody)

Show by?o wspania?e, a wszystkie projekty cechowa? bardzo wysoki poziom.  Projektanci wykazali si? du?? kreatywno?ci?, a zwyci?ska propozycja „Sugestia” na pewno zachwyci klientki Tiumpha i jury w Pekinie.

 Moda

 

 

Uczestnicy konkursu Triumph Inspiration Award:

 

ASP Pozna?

Anna Korytowska – opiekun projektów TIA

Agata Bucka, projekt "Air Lift"

Kaja Migda?ek, projekt "Mo?liwo?ci"

Jagoda ?mudzi?ska, projekt "Pokusa"

 

Wy?sza Szko?a Sztuki i Projektowania w ?odzi

Ma?gorzata Gawrysiak – opiekun projektów TIA

Agnieszka Stanek, projekt "Push the Button"

Monika Kobierska, projekt "Black Women"

Dorota Odój, projekt "Sugestia"

 

ASP Katowice

prof. Jerzy Wuttke – opiekun projektów TIA

Dominika Bablok, projekt "Motyl"

Malgorzata Kapek, projekt "Project Motion"

Karolina Chmiel, projekt "Silver Peafowl”

 

 

ASP Kraków

prof. Barbara Suszczy?ska-Rapalska, dr. Anna Jadowska-Barczyk – opiekunowie projektów TIA

Katarzyna ?l?ska, projekt "M?ska Rzecz"

Dominika Starz, projekt "Freedom"

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »